کانکس اداری

کــــانکــــس اداری بـا کـاربـری استــقـرار کـارمـنـدان دفــتــری و سـتـادی در محـل پـروژه هـای عمــرانی ، ســاخـتـمـانی، نـفـتـی و مـحـیـط هـای کــاری
 

 
شـاســی کــانکـس :  تـیـرآهـــن اسـتـانـدارد بـا نـمـره مـتـنـاسـب بـا ابـعـاد کـانـکـس و پــوشـش کـامـل ضـد زنـگ یـا اپوکـسی
 

 
اسـکـلت کــانکـس :  پـروفـیل با ضـخامـت و انـدازه متناسب با ابـعاد کانـکـس و پـوشش کامـل ضـد زنگ یا اپوکـسی وساختـار بـندی جـهـت اسـتـحکـام بـیـشتر
 
 
پـوشـش خــارجـی کــانکـس : پـانـل هـای گـالـوانـیـزه خـود رنـگ پـلی اسـتـایـرن نـسـوز بـا دانـسـیـتـه و ضـخامـت اسـتـانـدارد و سـانــدویـچ پــانــل هـای آلــوزیـنـک و

گـالــوانـیـزه خــود رنــگ پـلـی یـورتـــان بـا ضـخـامت و دانـسـیـتـه اسـتـانـدارد
 
 
پـوشــش داخـلـی کــانکـس :  ورق هـای یو پــی وی سـی ســاده و طــرح چــوب بـا مـزیـت مـقـاومـت در بـرابــر رطـوبـت  و حـشـرات و ورق ام دی اف 3 و 6 مـیلـیمـتر
 

 
پـوشـش سقــف کــانکـس : قـسـمـت بـیـرونـی سـقـف از ورق گـالـوانـیــزه خــود رنـگ سـیـنـوسی بــا ضـخـامت اسـتـانـدارد وعـایق بـنـدی کـامـل و قـسـمـت داخـلـی

مـتـنـاسـب بــا نــوع پــوشـش داخـلــی یو پـی وی ســی یا ام دی اف
 
 
پـوشـش کـف کـانکس : کـفـسـازی بـا تـخـتــه چـنـدلایـی خـارجـی بـا ضـخـامـت مـنـاسـب و اسـتـانـدارد و پوشـش کــف بـا ورق های یـو پــی وی سـی ریلی پـشت

گـونی و یا سانـدویـچ پانـل هـای پـلی یـورتـان

 
 
درب کــانکـس : درب کـانـکـس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پــــی وی ســی یــا سـانـدویــچ پـانـل پـلی یــورتـان بــا کـیـفـیت مـنــاسب
 
 
پـنـجـــره کــانکـس :  پنجره کانکس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پــــی وی ســی دو جـــداره بـــا کـیــفــیت مـنــاسب
 
 
شیــشـه درب و پـنـجـــره کــانکـس : شـیــشه درب و پـنـجـــره از شـیــشه ســاده ، مشـجــــــر ، رفـلـکـس رنــگــی
 
 
تـاسیـسـات کـانکـس : تـاسیـسـات بـرقـی (ورودی بـرق به کـانکـس ، سیــم کـشی رو کـار ، کـلـید و پـریز ، فـیــوزمـیـنـیـاتــوری ،روشـنـــایــی سـر درب ، تـجـهـیـزات

روشـنـایـی داخـلـی ، ارتـبـاطـات مـخـابــراتـــی بــــا پــوشـش داکـت یــو پــی وی سـی و لولـه کـشـــی و فــاضــلاب در صـــورت نـیـاز
 
 
تـجـهـیـزات جانـبـی : کـپـسـول اطـفـای حـریـق ، سـیـسـتـم گرمـایـشی و سرمـایـشی ، پارتیـشن ام دی اف ، درب یو پی وی سی ، آلـومـیـنـیومــی  یا اچ دی اف

داخـلــی ، کـابـیـنـت و سیـنـک ظــرفـشــویــی در صورت نـیــاز

28 Jul 2017