کانکس دست دوم

کانکس و کانتینر دست دوم چاپ ايميل

 

 

 

 

                                            

                                                    

   كانكس و كانتينر دست دوم خود را از طريق سایت کانکس، با بهترین شرایط و کمترین زمان خریداری نمایید.

   

    كانكس و كانتينر دست دوم خود را از طريق سایت کانکس، با بهترین شرایط و کمترین زمان به فروش برسانید.

 
 تاریخ درج
25 11 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

ریال10000000  
 نوع محصول  کانکس کارگاهی

 سایز 4*2.5   
 تعداد 1 دستگاه
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09122861395
 شماره تلفن 02122035571
   
 
 تاریخ درج
24 11 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر

 سایز 20و40 فوت  
 تعداد تعداد
 محل تحویل بندر عباس
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل www.conex.ir
 شماره تلفن 02122042523
 
 تاریخ درج
24 11 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس

 سایز 20و40 فوت  
 تعداد کانکس 20 دستگاه

40 فوت 40 دستگاه

20 فوت 10 دستگاه

 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل  09122054515
 شماره تلفن www.conex.ir
 
 تاریخ درج
24 10 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر

 سایز 20 فوت
 تعداد 1 دستگاه
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09126472395
 شماره تلفن www.conex.ir
 
 تاریخ درج
21 10 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر(باشناسنامه)

 سایز 20 فوت
 تعداد 1 دستگاه
 محل تحویل بندرعباس
سفارش دهنده آقای احمد حیدری
شماره موبایل 09123357404
 شماره تلفن www.conex.ir
   
 تاریخ درج
20 10 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانکس (ثابت و متحرک)

 سایز 3*2
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09125701475
 شماره تلفن  02122287682
   
 تاریخ درج
11 10 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانکس و کانتینر

 سایز متنوع
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121015626
 شماره تلفن   02122070389   
     
 تاریخ درج
11 10 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر

 سایز 20 فوت
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121771295
 شماره تلفن   www.conex.ir 
 
 تاریخ درج
25 09 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر

دارای مجوز و شناسنامه حمل

فوری فروشی - سالم

 سایز 40 فوت
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09166655975  09166333061
 شماره تلفن   www.conex.ir 

 

 تاریخ درج
20 09 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر

فوری فروشی 

 سایز 20 فوت
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09123861792 
 شماره تلفن   02188878301   
 
 
 تاریخ درج
20 09 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر

 سایز 20,40 فوت
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل www.conex.ir
 شماره تلفن 03112203940

02144455511

 

 تاریخ درج
01 09 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر،کانکس و کیوسک

 سایز متنوع
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121144543
 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
01 09 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر،کانکس

     

جهت تجهیز کارگاه

 سایز متنوع
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09122054515
 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
28 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش (مزایده حضوری )

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینربا شناسنامه گمرکی

                 به صورت یکجا و جداگانه

 سایز 40 فوت
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121990376
 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
27 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینریخچلدار ماموت 

   

           مدل 82 بسیار تمیز

 سایز 40 فوت
 تعداد ا دستگاه
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09122404510
 شماره تلفن www.conex.ir
 
 تاریخ درج
27 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر 

               جهت تجهیز کارگاه

 سایز 40 و 20 فوت
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09122404510
 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
27 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر 

               جهت تجهیز کارگاه

 سایز 40 و 20 فوت
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09122084300
 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
27 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس 

               خارجی و ایرانی

 سایز 40 و 20فوت 

کانکس 8 متری

 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09125871711
 شماره تلفن 02133478232
 
 تاریخ درج
16 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس 

              اروپایی- درحد نو - باقیمت استثنایی

 سایز 40 و 20فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121015626
 شماره تلفن www.conex.ir
 
 تاریخ درج
09 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید وفروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس 

             

 سایز 40 و 20فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09125500090
 شماره تلفن www.conex.ir
 
 تاریخ درج
09 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس 

             

 سایز 40 و 20فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121144543

09123456440

 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
09 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس 

             

 سایز 40 و 20فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121144543

09123456440

 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
09 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس 

             

 سایز 40 و 20فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09122500097
 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
08 08 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر 

         هیوندای بسیار تمیز- مناسب کارگاه و دفترکار         

 سایز 20فوت 
 تعداد 1 دستگاه
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121398326
 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
23 07 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر 

    ایتالیایی         

 سایز 40 و 20 فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09126394745
 شماره تلفن 02144251007

 

 تاریخ درج
22 07 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید و فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس 

             

 سایز 40 و 20 فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده آقای ایراندوست
شماره موبایل 09122391251
 شماره تلفن www.conex.ir

 

 تاریخ درج
22 07 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر 

             جهت تجهیز کارگاه         

 سایز 40 و 20 فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09121990376
 شماره تلفن 02122070398
 

 

 تاریخ درج
22 07 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینر 

             جهت تجهیز کارگاه      

 سایز 40 و 20 فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل 09122084300
 شماره تلفن www.conex.ir
 

 

 تاریخ درج
22 07 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید و فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانتینرو کانکس 

       جهت تجهیز کارگاه      

 سایز 40 و 20فوت 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل www.conex.ir
 شماره تلفن 02166229194
 
 تاریخ درج
22 07 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست  فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانکس اداری 

             بسیار تمیز در وضعیت عالی      

 سایز 8*2 
 تعداد 1 دستگاه
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده www.conex.ir
شماره موبایل www.conex.ir
 شماره تلفن 02166941225

 

 تاریخ درج
22 07 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست  فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانکس 

             

 سایز متنوع 
 تعداد تعداد
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده آقای شاهسوند
شماره موبایل 09123387718
 شماره تلفن www.conex.ir
 

 

 تاریخ درج
25 05 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست خرید و فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانکس 

             

 سایز 6 و 12 متری 
 تعداد 10 دستگاه
 محل تحویل www.conex.ir
سفارش دهنده آقای رفیعی
شماره موبایل 09122061187
 شماره تلفن 02166246415
 

 

 تاریخ درج
25 05 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست فروش

 قیمت واحد

1.300.000 ریال
 نوع محصول کانکس (ثابت و متحرک)

             

 سایز 2.5*3*9 
 تعداد 30 دستگاه
 محل تحویل اصفهان
سفارش دهنده آقای زمانی
شماره موبایل 09131819829
 شماره تلفن 03116692290
 

 

 تاریخ درج
20 04 1385
 مدت اعتبار www.conex.ir
 نوع درخواست  فروش

 قیمت واحد

www.conex.ir
 نوع محصول کانکس 

             

 سایز 9 متری 
 تعداد 10 دستگاه
 محل تحویل اصفهان
سفارش دهنده خانم صابری
شماره موبایل 09125932060
 شماره تلفن 02122679937
آخرين بروز رساني ( ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ )

 

28 Jul 2017